Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Vakantiehuiswinkel BV.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van handelsnaam Vakantiehuiswinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17243123.

 

Waarvoor gelden deze:

Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1-1-2017 van toepassing op alle producten en diensten van Vakantiehuiswinkel, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Vakantiehuiswinkel en een Gebruiker zoals hieronder gedefinieerd van onze website Vakantiehuiswinkel.nl en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien. Alle hievoor afgesproken diensten en afgenomen producten vallen onder de Algemene Voorwaarden vanuit VBO.

Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Vakantiehuiswinkel aanvaart u gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, wij noemen ze liever afspraken.​ Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de Website bezoeken, op Vakantiehuiswinkel inloggen, en/of de op de website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen. Vakantiehuiswinkel zal de Algemene Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar op Vakantiehuiswinkel.nl en gedeponeerd bij de K.V.K. De bovenstaande definities worden in deze Algemene Voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

 

Wat wil Vakantiehuiswinkel precies doen voor u ?

Vakantiehuiswinkel biedt een online platform met alles over Recreatiewoningen kopen/verkopen/verhuren, gratis adverteren en u helpen zoeken naar een passende recreatiewoning in met name Nederland. Daarna, indien gewenst, tegen zeer scherpe tarieven u actief te helpen verkopen of aan te kopen met makelaars gespecialiseerd in recreatiewoningen.

 

Gebruik van onze Website

U dient bij het gebruik de Nederlandse en andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving in acht te nemen.​ Wij geven u ook geen toestemming voor de volgende zaken:pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud op onze site te plaatsen. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn te plaatsen. Ongevraagde reclame (spam) en foute of misleidende informatie te plaatsen. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

We zijn er nog niet: u mag ook geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.​ U mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor onze website is bedoeld. Indien u melding wilt maken van het feit dat een andere Gebruiker de Website misbruikt, kunt u een bericht sturen naar info@vakantiehuiswinkel.nl of rechtstreeks met ons bellen.​ Vakantiehuiswinkel behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en dus op onze website wordt gepubliceerd.

 

Een account aanmaken bij ons?

​ U dient minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

​ Graag de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen in verband met prijsaanpassingen.

 Zorg er alstublief voor dat uw wachtwoord strikt geheim blijft. 

​ Indien u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. 

​ U bent zelf verantwoordelijk voor alle geplaatste gegevens.

​ Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die u aan ons verstrekt.

​ Wij zijn gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.

​ We hebben ook te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. 

 Indien Vakantiehuiswinkel van mening is dat Gebruiker de wet of deze Algemene Voorwaarden overtreedt, kan Vakantiehuiswinkel de Gebruiker (deels) uitsluiten van de website.

 

Hoe zit het met onze tarieven en condities:

Alle prijzen gehanteerd door Vakantiehuiswinkel zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. U betaalt nooit rechtstreeks aan derden, maar altijd via ons, zodat alle prijzen zoals genoemd 100% gehanteerd worden. ​Betaling van onze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij onze dienst "gratis adverteren" geldt dat u de woning direct bij verkoop van de website dient te verwijderen. Verwijdering om welke reden dan ook wordt gezien als een verkoop en de hiervoor afgesproken vaste kosten voor gebruik van de site/hosting en service worden u in rekening gebracht. In geval van niet of niet-tijdige betaling (laat het ons even weten) is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd was, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. Indien een Gebruiker in verzuim is, proberen wij eerst samen tot oplossingen te komen; lukt dit niet, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Vakantiehuiswinkel niet geïncasseerd kunnen worden, is Vakantiehuiswinkel gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen. Vakantiehuiswinkel is bevoegd de tarieven te verhogen bij:

 Wettelijke prijsverhogingen, met name de BTW.

 Verder geldt: afspraak=afspraak.

 

Hoe staat het met de aansprakelijkheid?

Vakantiehuiswinkel is geen partij bij de overeenkomsten die tussen u en de koper of verkoper tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen u en de koper of verkoper.

Vakantiehuiswinkel is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

Vakantiehuiswinkel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de website of die van:

  1. gelinkte websites; ook niet indien sprake is onvolkomenheden;

  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie;

  3. Vakantiehuiswinkel is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de website.

Vakantiehuiswinkel neemt voor de beveiliging van gegevens van u en derden alle zorg in acht die in redelijkheid kan worden verwacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door ons betrachte zorg. Vakantiehuiswinkel is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

 

Niet tevreden over ons? Laat het direct weten 

Bel Toine Kraneveld op nr. 06-14435450

Bij Vakantiehuiswinkel ingediende vragen worden binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen beantwoord. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de kosten of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen 72 uur naar plaatsing wordt gemeld, tenzij uit de aard van het probleem een ruimere termijn voortvloeit.

 

Hoe zit het als u via ons professionals inschakelt?

Vakantiehuiswinkel gaat, indien u dat wenst, bij de uitoefening van de diensten derden inschakelen. Voor zaken in het buitenland is dat bijvoorbeeld Bart, Eric voor de Nederlandse kustgebieden, Hans voor aankooptraject, Arjan voor taxaties of Wil voor woningen in het fraaie Friesland. Gebruikmaking van de mogelijkheden die wij bieden impliceert dat u de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden accepteert. Wij nemen de uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Vakantiehuiswinkel is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalatigheid van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Vakantiehuiswinkel.

 

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden in 'gewone mensentaal' volgens u niet klopt, blijven Vakantiehuiswinkel en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze afspraken. Natuurlijk zullen wij direct de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Wijzigingen

Vakantiehuiswinkel behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen, zonder de verplichting daar mededeling van te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op onze website, rechts onderaan. Door een bezoek aan onze website kunt u zich dus op de hoogte stellen van de afspraken die wij met elkaar maken.

 

Nog even dit:

Wij vinden dat wij te allen tijde aanpassingen mogen doen aan het ontwerp of functionaliteit van de website van Vakantiehuiswinkel.nl, waaronder de hieraan ten grondslag liggende technische mechanismen, zonder u daarvan in kennis te stellen. ​Onze Algemene Voorwaarden gelden niet alleen voor Vakantiehuiswinkel maar ook voor overige personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruikmaken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel. 

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen Vakantiehuiswinkel en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant.